Čtvrtek před 10. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 4, 1-22

1Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se u Eben-ezeru a Pelištejci se utábořili v Afeku. 2Pelištejci se sešikovali proti Izraeli, strhl se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen; pobili na bojišti na poli asi čtyři tisíce mužů. 3Lid přišel do tábora a izraelští starší řekli: Proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Vezměme si ze Šíla truhlu Hospodinovy smlouvy. Ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. 4Lid poslal do Šíla a přinesli odtamtud truhlu smlouvy Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. S truhlou Boží smlouvy tam byli dva synové Élího, Chofní a Pinchas. 5Stalo se, že když přišla truhla Hospodinovy smlouvy do tábora, všichni Izraelci spustili velký válečný křik, až se země třásla. 6Když Pelištejci uslyšeli zvuk toho křiku, řekli: Co znamená zvuk toho velkého křiku v táboře Hebrejů? Pak se dozvěděli, že do tábora přišla Hospodinova truhla. 7Pelištejci dostali strach, neboť si řekli: Bůh přišel do tábora. Řekli také: Běda nám, neboť nikdy předtím se nestalo něco takového. 8Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto vznešených bohů? To jsou ti bohové, kteří pobili Egypťany všelijakými ranami v pustině. 9Posilněte se a vzmužte se, Pelištejci, jinak budete sloužit Hebrejům tak, jak oni sloužili vám! Vzmužte se a bojujte! 10Pelištejci bojovali a Izrael byl poražen, všichni utíkali ke svým stanům. Byla to hrozně veliká porážka. Z Izraele padlo třicet tisíc pěšáků. 11Boží truhla byla vzata a dva synové Élího, Chofní a Pinchas, zemřeli. 12Jeden Benjamínec utekl z bojiště a dostal se ten den do Šíla. Měl roztržené šaty a na hlavě prsť. 13Když přišel, hle, Élí seděl na stolci u cesty a vyhlížel, protože se v srdci třásl o Boží truhlu. Když ten muž přišel a oznámil zprávu ve městě, celé město volalo o pomoc. 14Když Élí uslyšel zvuk volání, řekl: Co je to za rachot? Ten muž rychle přišel a oznámil to Élímu. 15Élímu bylo devadesát osm let, jeho oči byly strnulé, takže neviděl. 16Ten muž řekl Élímu: Přicházím z bojiště. Utekl jsem dnes z bojiště. Élí řekl: Co se stalo, můj synu? 17 Ten, kdo přinesl novinu, odpověděl: Izrael utekl před Pelištejci a na lid dopadla veliká rána. Také tvoji dva synové, Chofní a Pinchas, zemřeli a Boží truhla byla vzata. 18Stalo se, že když vzpomenul Boží truhlu, Élí spadl nazad ze stolce u brány, zlomil si vaz a zemřel, protože byl starý a těžký muž. Soudil Izrael čtyřicet let. 19Jeho snacha, Pinchasova žena, byla těhotná a před porodem. Když uslyšela zprávu o tom, že Boží truhla byla vzata a že zemřel její tchán i její muž, sklonila se a porodila, protože ji přepadly křeče. 20 Když umírala, řekly ty, které stály kolem ní: Neboj se, protože jsi porodila syna. Neodpověděla, ani si toho nevšímala. 21Chlapce nazvala Í-kabód a řekla: Odstěhovala se sláva z Izraele. To kvůli tomu, že byla vzata Boží truhla, kvůli svému tchánovi a svému muži. 22Řekla: Odstěhovala se sláva z Izraele, protože byla vzata Boží truhla.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: