Čtvrtek před 1. nedělí v době postní A – Ř 1, 1-7

1Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, 2které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech, 3evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova 4a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v  moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu. 5Skrze něho jsme přijali (milost a apoštolské poslání) k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy, 6mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista. 7Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: