Čtvrtek před 1. nedělí v době postní A – Jon 3, 1-10

1Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé: 2Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. 3Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ninive bylo velmi veliké město, na tři dny cesty. 4Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno. 5Ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho. 6Když se to dostalo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. 7 Vyhlásil: V Ninive, z rozhodnutí krále a jeho velmožů: Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. 8Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu, se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. 9Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. 10Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: