Čtvrtek před 1. nedělí adventní B – Za 13, 1-9

1V onen den bude pro dům Davidův a pro obyvatele Jeruzaléma otevřen pramen k očištění od hříchu a nečistoty. 2 I stane se v onen den, je výrok Hospodina zástupů, že vyhladím ze země jména modlářských zpodobenin a nebudou již připomínány. Také proroky a ducha nečistoty odstraním ze země. 3I stane se, když bude ještě někdo prorokovat, že mu jeho otec a matka, kteří ho zrodili, řeknou: Nezůstaneš naživu, protože jsi mluvil klam v Hospodinově jménu! A jeho otec a matka, kteří ho zrodili, jej probodnou, když bude prorokovat. 4I stane se v onen den, že se budou proroci stydět, každý za své vidění, když prorokovali, a nebudou již oblékat chlupatý plášť, aby klamali. 5A každý řekne: Nejsem prorok. Jsem rolník. Kdosi si mě koupil v mém mládí. 6A zeptá-li se ho někdo: A co ty rány na prsou, on odpoví: Tak jsem byl bit v domě svých přátel. 7Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti mému druhu, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou. Vztáhni ruku proti bezvýznamným. 8I stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina. 9Tu třetinu provedu ohněm, přečistím je jako se čistí stříbro, vyzkouším je, jako se zkouší zlato. Bude vzývat mé jméno a já mu odpovím. Řeknu: Je mým lidem. A on řekne: Hospodine, můj Bože.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: