9. neděle v mezidobí C – L 7, 1-10

1Když (Ježíš) dokončil všechna svá slova k lidu, vešel do Kafarnaum. 2Otrok nějakého setníka, který byl setníkovi vzácný, byl na smrt nemocen. 3Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil jeho otroka. 4Ti přišli k Ježíšovi a naléhavě ho prosili: „Je hoden, abys mu to prokázal; 5neboť miluje náš národ, i synagogu nám sám vystavěl.“ 6Ježíš šel s nimi. Když již byl nedaleko od jeho domu, poslal k němu setník své přátele, aby mu řekli: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. 7Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Ale řekni slovo, a můj sluhabude uzdraven. 8Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky; řeknu-li některému: ‚Jdi‘, pak jde; jinému: ‚Přijď‘, pak přijde; a svému otroku: ‚Udělej to‘, pak to udělá.“ 9Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se k zástupu, který ho doprovázel, a řekl: „Pravím vám, ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru.“ 10Když se ti, kteří byli posláni, vrátili do domu, nalezli toho nemocného otroka zdravého.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: