9. neděle v mezidobí B – Mk 2,23 – 3,6

23 I  stalo se, že Ježíš v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24 Farizeové mu řekli: „Podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí?“25 Ježíš jim říká: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když se ocitl v nouzi a dostal hlad, on i ti, kdo byli s ním?26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním?“27 A řekl jim: „Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.28 Takže Syn člověka je také pánem soboty.“Mk 3 1 Vstoupil opět do synagogy. A byl tam člověk, který měl odumřelou ruku.2 Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej obžalovali.3on tomu člověku s odumřelou rukou řekl: „Postav se doprostřed.“4 A jim řekl: „Je v sobotu dovoleno učinit dobře, nebo zle, duši zachránit, nebo zahubit?“ Ale oni mlčeli.5 Rozhněvaně se po nich rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce řekl tomu člověku: „Natáhni [svou] ruku.“ Natáhl ji, a jeho ruka byla uzdravena. 6 Když farizeové vyšli, hned se s herodiány proti němu radili, jak by ho zahubili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: