9. ledna C – L 1, 67-79

67 A jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil:68(Požehnaný Pán, Bůh Izraele,) protože navštívil a (vykoupil svůj lid) 69 a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, 70 jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna,71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, 72 aby (prokázal milosrdenství našim otcům) a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, 73 na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá,74 abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili 75 ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny. 76 A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, 77 aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů, 78 pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví Úsvit z výsosti, 79 aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše nohy na cestu pokoje.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: