8. neděle po Zjevení Páně A – 1. čtení Iz 49,8-16a

8Toto praví Hospodin: Odpovím ti v čase přízně a pomůžu ti ve dni záchrany, budu tě opatrovat a dám tě za smlouvu lidu, abys pozdvihl zemi a znovu přidělil opuštěná dědictví,   9abys řekl vězňům: Vyjděte, a těm, kteří jsou v temnotě: Ukažte se. Budou se pást podél cest a na všech holých návrších bude jejich pastva.   10Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet žhavý vítr ani slunce, protože je povede ten, kdo s nimi má soucit, a pomalu je povede ke zřídlům vod.   11Všechny své hory proměním v cestu a mé silnice budou vyvýšeny.   12Hle, tito přijdou zdaleka, hle, tito od severu a od západu, a tito ze země Siním.   13Výskejte, nebesa, jásej, země, hory, propukněte v radostný křik, protože Hospodin potěšil svůj lid a nad svými zkroušenými se slituje.   14Ale Sijón říkal: Hospodin mě opustil, Panovník na mne zapomněl.   15Cožpak může žena zapomenout na své miminko a nesmilovat se nad synem svého lůna? I když ony mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu.   16Hle, vyryl jsem si tě do dlaní: tvé hradby jsou ustavičně přede mnou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: