7. neděle velikonoční C – 2. čtení Zj 22, 12-14.16-17.20-21

12„Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. 13jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ 14„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. 16„Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“ 17A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. 20Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! 21Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: