7. neděle velikonoční B – J 17, 6-19

6„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe; 8neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi mě poslal ty. 9Za ně prosím; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji — 10a všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé — a v nich jsem oslaven. 11A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. 12Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal, a nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14Já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. 17Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. 18Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. 19A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: