7. ledna C – Ef 4,17—5,1

17 Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli.18 Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce.19 Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. 20 Vy však jste se (o Kristu takto neučili), 21 pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši,22 že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v  klamných žádostech,23 obnovovat se duchem své mysli 24 a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 25 Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy (téhož těla). 26 ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.27 Nedávejte místo Ďáblu. 28 Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá [vlastníma] rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. 29 Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž (jen takové, které je) dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší.30 A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. 31 Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. 32 Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a (odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil) vám.
1 Napodobujte tedy Boha jako milované děti

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: