7. ledna A – Ž 72

1Šalomounův. Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu. 2Pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva. 3Hory přinesou lidu pokoj; i pahorky ve spravedlnosti. 4Bude soudit chudé z lidu, bude spásou synům nuzného — utlačovatele však srazí. 5Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechna pokolení. 6Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako přeháňky skrápějící zemi. 7V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. &nbs10Králové Taršíše i ostrovů budou přinášet dary, králové Šeby a Seby budou odvádět tribut. 11Budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou sloužit, 12neboť vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá pomocníka. 13Slituje se nad chudým a nuzným a duše nuzných zachrání. 14Vykoupí jejich duše z útisku a od násilí, jejich krev je v jeho očích vzácná.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: