7. ledna A – 1 Kr 10, 1-13

1 Když se královna ze Šeby doslechla zprávy o Šalomounovi (a že postavil dům pro Hospodinovo jméno,) přišla ho vyzkoušet hádankami. 2 Přijela do Jeruzaléma s ohromným majetkem — velbloudi nesli balzámy, velké množství zlata a drahokamy. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci.3 Šalomoun jí odpověděl na všechny otázky; nebylo nic, co by zůstalo králi skryto, na co by jí neodpověděl.4 Když královna ze Šeby viděla všechnu Šalomounovu moudrost a dům, který postavil,5 jídlo na jeho stole, sídlo jeho otroků, (obsluhu jeho služebníků) a jejich oděvy, jeho nápoje a jeho zápalné oběti, které přinášel v Hospodinově domě, (byla bez dechu.) 6 Řekla králi: To, co jsem slyšela ve své zemi o tvých slovech a tvé moudrosti, je pravda.7 Nevěřila jsem těm zprávám, dokud jsem nepřišla a neviděla to na vlastní oči. Hle, nebyla mi oznámena ani polovina. Moudrostí a blahobytem jsi předčil zvěsti, které jsem slyšela.8 Šťastní jsou tvoji muži a šťastní jsou tito tvoji otroci, kteří (ti stále slouží) a naslouchají tvé moudrosti.9 Ať je požehnán Hospodin, tvůj Bůh, který si tě oblíbil a ustanovil tě na izraelský trůn. Protože si Hospodin zamiloval Izrael navěky, ustanovil tě za krále, abys vykonával právo a spravedlnost.10 Pak dala králi sto dvacet talentů zlata a velké množství balzámů a drahokamů. Již nikdy nebylo přivezeno takové množství balzámu, jako dala královna ze Šeby králi Šalomounovi.11 Také Chíramovo loďstvo, které dovezlo z Ofíru zlato, přivezlo z Ofíru velké množství almugínového dřeva a drahokamů.12 Král udělal z almugínového dřeva podpěry pro Hospodinův dům a pro královský palác i lyry a harfy pro zpěváky. Dodnes již nebylo přivezeno ani viděno takové množství almugínového dřeva.13 Král Šalomoun dal královně ze Šeby všechno, po čem toužila a oč požádala, kromě toho, co jí (král Šalomoun dal sám od sebe.) Pak se vydala na cestu a šla se svými otroky do své země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: