6. neděle velikonoční C – Evangelium J 14, 23-29

23Ježíš odpověděl (Judovi): „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“ 25„Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás. 26Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. 28Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím a přijdu k vám.‘ Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. 29Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: