6. neděle v době postní (pašijová, palmová) C – Ž 118, 1-2.19-29

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Ať řekne Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! 19Otevřete mi brány spravedlnosti, vejdu jimi a budu vzdávat chválu Hospodinu. 20Toto je brána pro Hospodina; touto branou vcházejí spravedliví. 21Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl a stal ses mi spásou. 22Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal hlavou úhlu. 23Bylo to od Hospodina. V našich očích je to podivuhodné. 24Tento den učinil Hospodin. Jásejme a radujme se v něm! 25Ach, prosím, Hospodine, pomoz! Ach, prosím, Hospodine, dopřej úspěch! 26Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově! Žehnáme vám z Hospodinova domu. 27Hospodin je Bůh a svítí nám; važte sváteční oběti provazy k rohům oltáře. 28Ty jsi můj Bůh, budu ti vzdávat chválu. Můj Bože, budu tě vyvyšovat. 29Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: