6. neděle v době postní (pašijová, palmová) C – L 19, 28-40

Když to (Ježíš) pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma. 29A stalo se, když se přiblížil do Betfage a Betanie k hoře, která se nazývá Olivová, že poslal dva z učedníků 30a řekl: „Jděte naproti do vesnice. Když do ní budete vcházet, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. 31A bude-li se vás někdo ptát: ‚Proč je odvazujete?‘ odpovězte takto: ‚Pán je potřebuje.‘“ 32Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli vše, jak jim řekl. 33Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho páni: „Proč odvazujete to oslátko?“ 34Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“ 35A přivedli je k Ježíšovi, hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. 36A jak jel, prostírali své pláště na cestu. 37Když se již přibližoval ke svahu Olivové hory, začal celý ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. 38Říkali: „Požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána. V nebi pokoj a sláva na výsostech!“ 39Někteří farizeové ze zástupu mu řekli: „Učiteli, pokárej své učedníky.“ 40Ježíš jim na to řekl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: