6. neděle po Zjevení Páně A – Evangelium Mt 5, 21-37

21„Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezavraždíš.‘ Kdo by zavraždil, propadne soudu. 22Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se [bez příčiny] hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ‚Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ‚Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně. 23Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar. 25(Dohodni se) se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení. 26(Amen, pravím) tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř.“ 27„Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezcizoložíš.‘ 28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, (že po ní zatouží), již s ní zcizoložil ve svém srdci. 29Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. 30A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny.“ 31„Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový list.‘ 32Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“ 33„Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: ‚(Nebudeš křivě přísahat), ale splníš Pánu své přísahy.‘ 34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží; 35ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále. 36Nepřísahej ani při své hlavě, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým. 37Ať je tedy vaše slovo ‚ano, ano‘ — ‚ne, ne‘; co je nad to, je ze Zlého.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: