5. neděle velikonoční A – Ž 31, 1-5.15-16

2V tobě, Hospodine, hledám útočiště; kéž nejsem nikdy zahanben. Vytrhni mě pro svou spravedlnost! 3Nakloň ke mně své ucho, rychle mě vysvoboď, buď mi pevnou skálou, opevněným domem, abys mě zachránil. 4Neboť ty jsi má skála a má tvrz! Pro své jméno mě tedy veď a posiluj! 5Vyveď mě z léčky, kterou mi nastražili. Vždyť tys má záštita! 15Já však doufám v tebe, Hospodine! Řekl jsem: Tys můj Bůh! 16Mé časy jsou ve tvé ruce. Vysvoboď mě z ruky mých nepřátel a od těch, kdo mě pronásledují!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: