5. neděle v době postní C – 2. čtení Fp 3, 4b-14

Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc: 5obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o Zákon — farizeus, 6jde-li o horlivost — pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v Zákoně, byl jsem bez úhony. 7Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. 8A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista 9a byl nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry, 10a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, 11zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. 12Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. 13Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, 14běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: