5. neděle po Zjevení Páně B – Mk 1, 29-39

29A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila a ona je obsluhovala. 32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. 33Celé město se shromáždilo přede dveřmi. 34I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. 36Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. 37 Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“ 38Říká jim: „Pojďme jinam, do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel.“ 39A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: