4. neděle v době postní C – L 15, 1-3.11b-32

1K Ježíšovi se přibližovali všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2Farizeové a učitelé Zákona reptali: „Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“ 3Řekl jim toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. 12Mladší z nich řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil majetek. 13Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. 15Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny, a ten ho poslal na svá pole pást vepře. 16A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. 17Tu přišel k sobě a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já zde hynu hladem! 18Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. 19Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků.‘ 20I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut; i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. 21Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků.‘ 22Otec však řekl svým otrokům: ‚Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho, a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. 23Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, 24protože tento můj syn byl mrtvý, a zase ožil, ztratil se, a byl nalezen.‘ A začali se radovat. 25Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. 26Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. 27On mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého.‘ 28Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. 29On však svému otci odpověděl: ‚Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 30Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil jsi mu tučné tele.‘ 31On mu řekl: ‚Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. 32Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a ožil, ztratil se, a byl nalezen.‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: