4. neděle po Zjevení Páně B – Ž 111

1Haleluja! Celým srdcem budu vzdávat Hospodinu chválu v společenství přímých, v shromáždění. 2Velké jsou skutky Hospodinovy, vyhledávané všemi, kdo v nich mají zalíbení. 3Nádherné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. 4Zjednal památku svým divům. Hospodin je milostivý a soucitný. 5Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky pamatuje na svou smlouvu. 6Svému lidu dosvědčil své mocné jednání: dal mu dědictví národů. 7Skutky jeho rukou jsou pravda a právo; všechna jeho přikázání jsou věrná, 8spolehlivá navždy a navěky, vydaná v pravdě a přímosti. 9Seslal svému lidu vykoupení, navěky ustanovil svou smlouvu, jeho jméno je svaté a vzbuzuje bázeň. 10Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem; je to velmi rozumné od všech, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: