4. neděle po Zjevení Páně B – Dt 18, 15-20

15Hospodin, tvůj Bůh, ti ustanoví proroka jako jsem já ze tvého středu, ze tvých bratří. Jeho poslouchejte. 16 Právě to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: Nechci již slyšet hlas Hospodina, svého Boha, a nechci už vidět tento velký oheň, abych nezemřel. 17Nato mi Hospodin řekl: Dobře to pověděli. 18Ustanovím jim proroka z jejich bratří jako jsi ty. Dám svá slova do jeho úst a poví jim všechno, co mu přikáži. 19I stane se, že toho, kdo neuposlechne má slova, která promluví v mém jménu, toho sám povolám k odpovědnosti. 20Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: