4. neděle po Zjevení Páně B – 1 K 8, 1-13

1Pokud jdemaso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. 2Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat. 3Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. 4Pokud tedy jdeto, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh, jen Jeden. 5Neboť i když jsou takzvaní ‚bohové‘, ať v nebi nebo na zemi — jakože jsou mnozí ‚bohové‘ a mnozí ‚páni‘ — 6my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 7Ale ne ve všech je to poznání. Někteří až dosud jsou zvyklí na modlu a jedí toto maso jako obětované modlám, a jejich svědomí, protože je slabé, se poskvrňuje. 8Pokrm nás k Bohu nepřiblíží. Nejíme-li, nic neztrácíme, a jíme-li, nic nezískáváme. 9 Dejte si však pozor, aby se vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. 10Neboť když někdo tebe, který máš poznání, uvidí sedět za stolem v modlářském chrámě, nebude jeho svědomí, bude-li slabý, přivedeno k tomu, aby jedl maso obětované modlám? 11tak tvým poznáním hyne ten, který je slabý — bratr, pro kterého Kristus zemřel. 12 Když takto hřešíte proti bratrům a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. 13Jestliže tedy pokrm svádí k hříchu mého bratra, nebudu jíst nikdy maso, abych nesvedl k hříchu svého bratra.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: