4. neděle po Zjevení Páně A – Evangelium Mt 5, 1-12

1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.   2Otevřel ústa a učil je:   3„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.   4Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.   5Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.   6Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.   7Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.   8Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.   9Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.   10Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes.   11Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení.   12Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: