4. neděle po Zjevení Páně A – 1. čtení Mi 6, 1-8

1Slyšte nyní to, co říká Hospodin: Vstaň a veď při před horami, ať návrší slyší tvůj hlas.   2Slyšte, hory, Hospodinův spor, vy pevné základy země, protože Hospodin vede spor se svým lidem, bude se soudit s Izraelem.   3Co jsem ti provedl, můj lide? Čím jsem tě unavil? Vypovídej proti mně!   4Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví a poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam.   5Vzpomeň si, můj lide, co plánoval moábský král Balák a co mu odpověděl Bileám, syn Beórův, a co se stalo od Šitímu až do Gilgálu, abys poznal Hospodinovy spravedlivé činy.   6S čím mohu vyjít vstříc Hospodinu, sklonit se před vyvýšeným Bohem? Což mu mohu vyjít vstříc se zápalnými oběťmi, s ročními telaty?   7Cožpak Hospodin najde zalíbení v tisících beranů a v desetitisících potoků oleje? Což mohu dát svého prvorozeného za své přestoupení, plod svého lůna za hřích své duše?   8Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: