4. neděle adventní B – nebo Ž 89, 1-4; 19-26

2Navěky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství, z pokolení do pokolení budu svými ústy oznamovat tvou věrnost. 3Řekl jsem totiž: Navěky je zbudováno milosrdenství v nebesích, v nich jsi upevnil svou věrnost. 4Uzavřel jsem smlouvou se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému otroku: 5Navěky upevním tvé potomstvo, zbuduji z pokolení do pokolení tvůj trůn. 14Tvá paže je udatná, tvá ruka je silná, tvá pravice je vyvýšená. 19Neboť naším štítem je Hospodin a naším králem Svatý Izraele. 20Jednou jsi ve vidění promluvil ke svým věrným. Řekl jsi: Oděl jsem hrdinu pomocí, vyvýšil jsem vybraného z lidu. 21Nalezl jsem Davida, svého otroka, pomazal jsem ho svým svatým olejem. 22Stále s ním bude má ruka, ano, má paže jej upevní. 23Nepřítel na něj nevyzraje, bídák ho nepokoří. 24Potřu před ním jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí. 25Bude s ním má věrnost i mé milosrdenství, v mém jménu se pozvedne jeho roh. 26Jeho ruku položím na moře, jeho pravici na řeky. 27On ke mně bude volat: Tys můj otec, můj Bože, tys skála mé spásy!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: