4. ledna C – Ž 72

1Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu. 2Pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva. 3Hory přinesou lidu pokoj; i pahorky ve spravedlnosti. 4Bude soudit chudé z lidu, bude spásou synům nuzného — utlačovatele však srazí. 5 Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechna pokolení. 6Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako přeháňky skrápějící zemi. 7V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. 8Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. 9Skloní se před ním obyvatelé pouště a jeho nepřátelé budou lízat prach. 10Králové Taršíše i ostrovů budou přinášet dary, králové Šeby a Seby budou odvádět tribut. 11Budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou sloužit, 12neboť vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá pomocníka. 13Slituje se nad chudým a nuzným a duše nuzných zachrání. 14Vykoupí jejich duše z útisku a od násilí, jejich krev je v jeho očích vzácná. 15Kéž žije! Kéž se mu dostane z šebejského zlata, kéž se za něj stále modlí a každý den mu dobrořečí! 16Na zemi bude hojnost obilí, na vrcholcích hor se budou jako Libanon vlnit jeho plody a lidé z města pokvetou jako zemská zeleň. 17Jeho jméno bude trvat navěky; jeho jméno poroste, dokud bude slunce, budou si jím žehnat, všechny národy je budou blahoslavit. 18Požehnán buď Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jenom on koná divy. 19Ať je navěky požehnáno jeho slavné jméno a celá země je plná jeho slávy. Amen i Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: