4. ledna B – Př 3, 1-12

1 Můj synu, nezapomínej na mé poučení, tvé srdce střeží moje příkazy.2 Vždyť ti přidají dlouhá léta a roky života i pokoj. 3 (Milosrdenství a  věrnost ať tě neopouštějí! Přivaž si je ke svému krku, napiš je na tabulku svého srdce!4 Tak nalezneš milost a oblibu v očích Božích i lidských. 5 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost.6 Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.7 Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého.8 To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti.9 Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. 10 Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem.11 Hospodinovu kázeň, můj synu, nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání, 12 neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: