4. ledna A – Žd 11, 23-31

23Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se králova nařízení.   24Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery   25a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu.   26Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě.   27Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl Neviditelného.   28Vírou slavil Hod beránka a pokropení krví, aby se Zhoubce nedotkl jejich prvorozených.   29Vírou prošli Rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili Egypťané, moře je pohltilo.   30Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli po sedm dní.   31Vírou nevěstka Rachab nezahynula spolu s těmi, kteří neuposlechli, protože s pokojem přijala vyzvědače.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: