33. neděle v mezidobí C – Kantikum Iz 12

1Budu ti vzdávat chválu, Hospodine! Ačkoliv ses na mne hněval, tvůj hněv se odvrátil a potěšil jsi mě! 2Hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí — stal se mou záchranou. 3S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy. 4V onen den řeknete: Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy; připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. 5Hrajte chvalozpěvy Hospodinu, protože jednal vznešeně — je to známo po celé zemi. 6Jásej a výskej, obyvatelko Sijóna, protože velikým je uprostřed tebe Svatý Izraele!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: