33. neděle v mezidobí A – Sd 4, 1-7

1Synové Izraele však dále páchali to, co je zlé v Hospodinových očích. Ehúd zemřel. 2Hospodin je vydal do ruky kenaanského krále Jabína, jenž kraloval v Chasóru, a velitele jeho armády Sísery sídlícího v Charošet-hagójímu. 3A synové Izraele křičeli k Hospodinu. Vždyť Jabín měl devět set železných vozů a dvacet let syny Izraele násilím utlačoval. 4V oné době soudila Izrael Debóra, prorokyně, žena Lapidótova. 5Ta sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bét-elem v efrajimském pohoří. Synové Izraele za ní přicházeli k soudu. 6Ta poslala a povolala Báraka, syna Abínoamova, z neftalíjské Kedeše, a řekla mu: Což nepřikázal Hospodin, Bůh Izraele: Jdi, vytáhneš na horu Tábor a vezmeš s sebou deset tisíc mužů ze synů Neftalího a ze synů Zabulóna? 7Já k tobě přivedu k potoku Kíšón Síseru, velitele Jabínovy armády, jeho vozy a jeho dav a vydám ti ho do ruky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: