32. neděle v mezidobí C – L 20, 27-38

27K Ježíšovi přišli někteří ze saduceů, kteří popírají vzkříšení, a zeptali se ho: 28„Učiteli, Mojžíš nám napsal, že zemře-li něčí bratr, který má ženu a je bezdětný, aby si tu ženu vzal za manželku jeho bratr a vzbudil svému bratru potomka. 29Bylo tedy sedm bratrů. Oženil se první a zemřel bezdětný. 30Stejně i druhý. 31Také třetí si ji vzal a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. 32Nakonec zemřela i ta žena. 33Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Vždyť všech sedm ji mělo za ženu.“ 34Ježíš jim řekl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. 35Avšak ti, kteří budou uznáni za hodny dosáhnout budoucího věku a zmrtvýchvstání, se nebudou ženit ani vdávat. 36Vždyť již nebudou moci ani zemřít, neboť budou jako andělé a budou synové Boží, jsouce syny zmrtvýchvstání. 37A že mrtví vstávají, ukázal i Mojžíš ‚při keři‘, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. 38Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: