32. neděle v mezidobí C – 1. čtení Ag 1,15b – 2,9

Ve druhém roce vlády krále Dareia, 1sedmého měsíce, dvacátého prvního dne se stalo Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea: 2Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu, i ostatku lidu: 3Kdo z vás, kteří jste zůstali, viděl tento dům v jeho první slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? 4Nuže, posilni se, Zerubábeli, je Hospodinův výrok, posilni se, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, posilni se, všechen lide země, je Hospodinův výrok, a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů, 5kvůli úmluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. 6Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. 7Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. 8Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. 9Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů;na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: