31. prosince A – Ž 20

2Kéž ti Hospodin odpoví v den soužení, kéž ti poskytne bezpečí jméno Boha Jákobova.   3Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepře ze Sijónu!   4Kéž pamatuje na všechny tvé obětní dary, kéž má tvé zápalné oběti za tučné!   5Kéž ti dá podle tvého srdce, kéž naplní všechny tvé plány!   6Budeme jásat nad tvým vítězstvím a ve jménu svého Boha vyzdvihneme korouhve. Kéž Hospodin vyplní všechny tvé prosby!   7Nyní vím, že Hospodin zachrání svého pomazaného, že mu odpoví ze svého svatého nebe mocnými spásnými činy své pravice!   8Jedni doufají ve vozy, druzí zase v koně, my však připomínáme jméno Hospodina, našeho Boha.   9Oni klesali a padli, my jsme povstali a jsme obnovováni.   10Hospodine, zachraň nás! Kéž nám Král odpoví v den, kdy budeme volat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: