31. neděle v mezidobí C – Evangelium L 19, 1-10

1Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. 3Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. 4Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. 5Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: „Zachee, slez rychle dolů, neboť dnes musímzůstat v tvém domě.“ 6On rychle slezl a s radostí ho přijal. 7Všichni, kdo to uviděli, začali reptat: „Vešel jako host k hříšnému muži!“ 8Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně.“ 9Ježíš mu řekl: „Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. 10Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: