30. prosince C – 2 Pa 1, 7-13

7V oné noci se ukázal Šalomounovi Bůh a řekl mu: Žádej, co ti mám dát. 8Šalomoun Bohu řekl: Ty jsi prokázal mému otci Davidovi velké milosrdenství a ustanovil jsi mě po něm králem. 9Nyní, Hospodine Bože, se ukáže jako spolehlivé tvé slovo vůči mému otci Davidovi, neboť ty jsi mě ustanovil králem nad lidem početným jako prach země. 10Nuže, dej mi moudrost a poznání, abych mohl vycházet před tímto lidem a vcházet, neboť kdo dokáže soudit tento tvůj velký lid? 11Bůh Šalomounovi řekl: Protože jsi měl toto v srdci a nežádal jsi bohatství, poklady a slávu, ani smrt těch, kteří tě nenávidí, ba ani dlouhý život jsi nežádal, ale žádal jsi moudrost a poznání, abys dokázal soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil králem, 12moudrost a poznání ti budou dány, ale dám ti také bohatství, poklady a slávu, jakou neměli králové před tebou a ani nebude mít žádný po tobě. 13Šalomoun pak odešel od stanu setkávání na návrší v Gibeónu do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: