30. prosince B – Př 9, 1-12

1Moudrost postavila svůj dům, vytesala svých sedm sloupů. 2Porazila svůj jatečný dobytek, namíchala své víno, připravila také svůj stůl. 3Poslala své služky, volá na nejvyšších místech města. 4 „Kdo je prostoduchý, sem odbočí!“ Komu chybí rozum, tomu říká: 5 „Pojďte a jezte z mého pokrmu, napijte se z vína, které jsem namíchala!“ 6Opusťte prostoduchost a budete žít, jděte zpříma po cestě rozumnosti. 7Ten, kdo poučuje posměvače, sklidí hanbu a kdo kárá ničemu, bude mít potupu. 8Nekárej posměvače, jinak tě bude nenávidět. Kárej moudrého a bude tě milovat. 9Dej moudrému a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a přibude mu bystrosti. 10Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost. 11Neboť skrze mne se rozmnoží tvé dny a přibude ti let života. 12Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi pro sebe, jestliže se budeš posmívat, sám poneseš důsledky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: