30. neděle v mezidobí C – 2. čtení 2 Tm 4, 6-8.16-18

6Neboť já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. 16Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, nýbrž všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno! 17Pán však stál při mně a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby ji uslyšeli všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. 18Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: