3. neděle velikonoční B – Sk 3, 12-19

12Když Petr uviděl uzdravení chromého, promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč tak upřeně hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí? 13 Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a zřekli se ho před tváří Piláta, když se ho rozhodl propustit. 14Svatého a Spravedlivého jste se zřekli a vyžádali jste si, aby vám byl darován muž vrah. 15Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky. 16A tohoto muže, kterého vidíte a znáte, na základě víry v Ježíšovo jméno toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech. 17A nyní, bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. 18 Bůh však takto splnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. 19 Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: