3. neděle velikonoční A – Ž 116, 1-4.12-19

1Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prosby, 2naklonil ke mně ucho. Po všechny své dny k němu budu volat. 3Omotaly mě provazy smrti, dolehla na mě tíseň podsvětí, postihlo soužení a žal. 4Vzývám však Hospodinovo jméno. Ach, Hospodine, zachraň mou duši! 12Jak se odvděčím Hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mně? 13Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 14Své sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. 15Vzácná je v očích Hospodinových smrt jeho věrných. 16Ach, Hospodine, jsem tvůj otrok, tvůj otrok, syn tvé otrokyně; tys mi rozvázal pouta. 17Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. 18Své sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem, 19v nádvořích Hospodinova domu, ve tvém středu, Jeruzaléme. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: