3. neděle po Zjevení Páně C – Neh 8, 1-3.5-6.8-10

1Všechen lid se shromáždil jako jeden muž na náměstí, které bylo před Vodní bránou a řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal Hospodin Izraeli. 2Prvního dne sedmého měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět tomu, co slyší, 3a četl z něho na náměstí, které bylo před Vodní bránou od svítání až do poledne před muži, ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět; všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. 5Ezdráš otevřel knihu před očima všeho lidu, protože stál výše než všechen lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. 6Ezdráš dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid odpověděl: Amen, amen a pozvedal přitom své ruce; poklekali a klaněli se Hospodinu tváří k zemi. 8Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. 9Potom Nehemjáš, který byl místodržitelem, kněz a písař Ezdráš a lévité, kteří vyučovali lid, řekli všemu lidu: Tento den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte! Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. 10Řekl jim: Jděte, jezte tučná jídla, pijte sladké nápoje a posílejte podíly těm, kteří nic nemají, protože tento den je svatý našemu Pánu. Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: