3. neděle po Zjevení Páně C – L 4, 14-21

14Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. 15A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. 16I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl. 17Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno: 18‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19vyhlásit vítaný Pánův rok.‘ 20A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho. 21Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: