3. neděle po Zjevení Páně B – Mk 1, 14-20

14Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. 15A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 16A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť; byli totiž rybáři. 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí.“ 18A hned opustili sítě a následovali ho. 19A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. 20A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: