3. neděle po Zjevení Páně B – Jon 3, 1-5.10

1Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé: 2Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. 3Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ninive bylo velmi veliké město, na tři dny cesty. 4Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno. 5Ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho. 10Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: