3. neděle adventní A – Ž 146, 5-10

5Blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, ten, jenž má naději v Hospodinu, svém Bohu,   6který učinil nebesa i zemi, moře a vše, co je v nich, který navěky zachovává věrnost.   7On zjednává právo utlačovaným a dává chléb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně.   8Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin pozvedá sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.   9Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemů.   10Hospodin bude kralovat věčně, tvůj Bůh, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: