3. neděle adventní A – Evangelium Mt 11, 2-11

2Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal vzkaz po svých učednících   3a otázal se ho: „Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“   4Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte:   5Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium.   6Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil.“   7Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi: „Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem?   8Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích.   9Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka.   10To je ten, o němž je napsáno: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.‘   11Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v království Nebes je větší než on.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: