29. prosince C – 1 Pa 28, 1-10

1David shromáždil do Jeruzaléma všechny izraelské velitele, velitele kmenů, velitele oddílů, kteří sloužili králi, velitele nad tisíci a velitele nad sty, předáky nad vším majetkem a dobytkem krále a jeho synů, spolu s dvorními úředníky, hrdiny, všechny zámožné lidi. 2Král David se postavil na nohy a řekl: Slyšte mě, mí bratři a můj lide! Měl jsem na srdci postavit dům odpočinutí pro truhlu Hospodinovy smlouvy, pro podnož nohou našeho Boha a udělal jsem přípravy ke stavbě. 3Bůh však mi řekl: Nestav dům pro mé jméno, neboť jsi bojovník a prolil jsi mnoho krve. 4Hospodin, Bůh Izraele, si mě vyvolil z celého domu mého otce, abych byl navěky králem nad Izraelem. Vždyť Judu si vyvolil za vévodu a v domě Judově dům mého otce a mezi syny mého otce si oblíbil mě, aby ustanovil králem nad celým Izraelem. 5Ze všech synů — a Hospodin mi dal mnoho synů — si vyvolil mého syna Šalomouna, aby seděl na trůnu Hospodinova království nad Izraelem. 6Řekl mi: Tvůj syn Šalomoun, ten postaví můj dům a má nádvoří, neboť jeho jsem si vyvolil za syna a já budu jeho otcem. 7Jeho království upevním navěky, jestliže bude pevný v tom, aby plnil mé příkazy a má nařízení jako dnes. 8Nyní před očima celého Izraele, Hospodinova shromáždění, a před naším Bohem říkám: Zachovávejte a vyhledávejte všechny příkazy Hospodina, svého Boha, abyste zdědili tu dobrou zemi a dali ji do dědictví svým synům po vás navěky. 9A ty, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou duší, neboť Hospodin zkoumá každé srdce a zná každé zaměření myšlenek. Budeš-li jej hledat, dá se ti nalézt, opustíš-li ho, natrvalo tě odvrhne. 10Nuže pohleď, že Hospodin si tě vyvolil, abys postavil dům pro svatyni. Posilni se a jednej.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: