29. neděle v mezidobí C – 2. čtení 2 Tm 3,14 – 4,5

14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; 15od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 1Zapřísahám před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: 2Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. 3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; 4odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: