29. neděle v mezidobí B – Ž 104, 1-9.24.35b

1Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, můj Bože, jsi velmi veliký! Oblékls nádheru a důstojnost. 2Halíš se světlem jako pláštěm, roztahuješ nebesa jako stanovou plachtu. 3Na vodách kladeš trámy svých komnat, z oblaků si činíš vůz, vznášíš se na perutích větru. 4Činíš si z větrů své posly, své služebníky z planoucího ohně. 5Založil zemi na základech — nepohne se na věky věků. 6Hlubinu jsi přikryl jako pláštěm, nad horami stály vody. 7Před tvými hrozbami utíkaly, před hřmotem tvého hromobití se v hrůze rozprchly. 8Vystoupila pohoří, vody klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil. 9Vymezils jim hranice, které nepřekročí. Nevrátí se, aby zaplavily zemi. 24Jak mnohá jsou tvá díla, Hospodine! Všechna jsi je moudře učinil. Země je plná tvých tvorů. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: